Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Адам

(от др.-евр. «человек») – первый человек, родоначальник человечества, был сотворен Богом «из праха земного» (Быт 2, 7) в шестой, последний день творения и помещен в Раю, где особая близость Бога делала невозможными страдания и смерть. Первые главы книги Бытия рассказывают, как Адам и сотворенная из его ребра Ева, наделенные абсолютной свободой, ослушались Бога и лишились Рая. Адам прожил 930 лет. Его потомки, населившие землю, подвержены последствиям первородного греха (страданиям и смерти), поскольку причастны к его причинам (самолюбию, непослушанию, гордости). Поэтому Христос, в церковной традиции именуемый «новым Адамом» (ср. 1Кор, 15, 22 и 45), предлагает кротость и смирение как средства преодоления Адамова проклятия: «Научитесь от Меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мф 11, 29).

Aadam

(hbr. k. adam «inimene») – esimene inimene, inimsoo esiisa, kelle Jumal valmistas «mullast» (1Mo 2, 7) loomise viimasel, kuuendal päeval ning pani ta Paradiisi, kus eriline lähedus Jumalaga tegi võimatuks kannatused ja surma. Esimese Moosese raamatu esimesed peatükid jutustavad, kuidas Aadam ja tema küljeluust ehitatud Eeva, kellele oli jäetud absoluutne vabadus, astusid üle Jumala käsust ning jäid Paradiisist ilma. Aadam elas 930 aasta vanuseks. Tema järglased, kes asustasid maa, said juba omal nahal tunda pärispatu tagajärgi (kannatusi ja surma), kuna olid osalised selle põhjustes (enesearmastuses, sõnakuulmatuses, kõrkuses). Seepärast osutabki Kristus, keda kirikutraditsioonis nimetatakse ka «uueks Aadamaks» (vt. 1Ko, 15, 22 ja 45), tasadusele ja alandlikkusele kui abinõudele Aadama needusest vabanemiseks: «… õppige Minult, sest Mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele» (Mt 11, 29).