Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Византия

одно из названий православной Восточно-Римской империи, просуществовавшей с 395 (окончательное разделение Римской империи на Восточную со столицей в Константинополе и Западную со столицей в Риме) по 1453 г. (взятие Константинополя турками). Название неофициальное, от греческого поселения Византий (Бизантий), стоявшего на берегу Босфора в том месте, где имп. Константин Великий в 324-330 гг. основал свою новую столицу Константинополь или Новый Рим (совр. Стамбул). Официально империя именовалась Римской (Ромейской), а жители ее – римлянами (ромеями), хотя в основном это были греки. Уже после падения империи западно-европейские авторы стали называть ее Византией, как бы подвергая сомнению ее права на звание наследницы древнего Рима. Считается, что в научный обиход его ввел в 1562 г. Иеронимус Вольф из Гёттингена, издавший тексты "византийских" историков (Corpus Byzantinae Historiae). Со временем это название стало восприниматься как собственное имя империи. Основные этапы истории Византии: перенос столицы из Рима в Константинополь (330 г.), становление Православия (борьба с ересями, эпоха Вселенских соборов, 4-8 вв.). После арабских завоеваний 7 в. территория гос-ва, простиравшаяся от Кавказа до Сев. Африки, сжалась до Малой Азии, восточного Средиземноморья и части Балкан. Участники католического 4-го крестового похода разграбили Константинополь (1204 г.) и более полувека удерживали большую часть империи, но были изгнаны. В в страхе перед турками император Иоанн VIII и патриарх Иосиф II заключили Флорентийскую унию с Римом (1439 г.), признав духовную власть папы в обмен на военную помощь, но так ее и не получили. После полутора месяцев осады турки взяли Константинополь (весна 1453 г.) и империя прекратила существование. Функции защитников Православия (см. Симфония) перешли от римских императоров к правителям Руси, принявшим формулу «Москва – третий Рим» (см. также: Константинопольская Православная Церковь).

Bütsants

üks õigeuskliku Ida-Rooma keisririigi nimetusi. Bütsants eksisteeris 395. aastast, mil toimus Rooma riigi lõplik jagunemine Ida-Rooma riigiks pealinnaga Konstantinoopolis ja Lääne-Rooma riigiks pealinnaga Roomas, kuni 1453. aastani, mil Konstantinoopoli vallutasid türklased. Nimetus «Bütsants» oli mitteametlik ja tulenes kreeka asunduse Byzantioni järgi, mis seisis Bosporose kaldal selles paigas, kuhu keiser Constantinus Suur rajas aastatel 324-330 oma uue pealinna Konstantinoopoli ehk Uue Rooma (nüüdne Istanbul). Ametlikult kandis impeerium Rooma keisririigi, selle elanikud aga roomlaste nime, ehki enamus neist olid kreeklased. Bütsantsiks hakkasid lääne-euroopa autorid seda kutsuma alles pärast impeeriumi kokkuvarisemist, seades nõnda kahtluse all selle õiguse iidse Rooma õigusjärgse pärija tiitlile. Arvatakse, et teaduslikku käibesse tõi selle nimetuse 1562. aastal Hieronymus Wolf Göttingenist, kes andis välja «bütsantsi» ajaloolaste tekste (Corpus Byzantinae Historiae). Ajapikku hakati seda nimetust võtma kui impeeriumi pärisnime. Bütsantsi ajaloo põhietapid on järgmised: pealinna üleviimine Roomast Konstantinoopolisse (330), õigeusu väljakujunemine (võitlus väärõpetustega, Kogumaapealsete Kirikukogude ajastul IV-VIII sajandil). Pärast araablaste vallutusi VII sajandil ahenes varem Kaukaasiast Põhja-Aafrikani laiunud riigi territoorium Väike-Aasiani, idapoolste Vahemeremaadeni ja osani Balkani poolsaarest. 1204. aastal rüüstasid Neljandast ristisõjast osavõtnud katoliku ristirüütlid Konstantinoopoli ning hoidsid suuremat osa impeeriumist rohkem kui pool sajandit oma valduses, ent kihutati hiljem minema. Hirmust türklaste ees sõlmisid keiser Johannes VIII ja patriarh Josephos II Roomaga Firenze uniooni (1439), tunnistades paavsti vaimulikku võimu vastutasuks sõjalisele abile, mis aga jäigi saamata. Pärast pooleteisekuulist piiramist vallutasid türklase Konstantinoopoli (1453) ja keisririik lakkas eksisteerimast. Õigeusu kaitsja funsktsioonid (vt. Sümfoonia) läksid bütsantsi keisritelt üle Venemaa valitsejate kätte, kes võtsid üle määratluse «Moskva – kolmas Rooma» (vt. ka Konstantinoopoli Õigeusu Kirik).

a