Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Иконопочитания догмат

установлен на Седьмом Вселенском соборе (787 г., Никея, Малая Азия), осудившем иконоборчество. Собор признал, что традиция изготовления и почитания живописных иконных изображений согласна с проповедью Евангелия, так как подтверждает, что Бог Слово истинно вочеловечился, то есть, стал видимым и изобразимым. В постановлении собора отмечается, что иконам Господа Иисуса Христа, а также Пресвятой Богородицы, ангелов и всех святых (уподобившихся Христу, то есть, изобразивших Его в себе) должно воздаваться такое же «лобызание, почитание и поклонение», как и изображению честного и животворящего креста Христова, но «никак не то истинное служение, которое, по вере нашей, приличествует одному только Божественному естеству». Согласно догмату иконопочитания, чествование иконы относится не к ее веществу, не к дереву и краскам, но к изображенной на ней личности и, следовательно, не имеет характера идолопоклонства ("честь, воздаваемая образу, восходит к его первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется существу (ипостаси) изображенного на ней"). Также отмечено, что иконы должны быть сделаны «приличным образом» – из этого положения происходят правила, составляющие Иконописный церковный канон.

Ikoonide austamise dogma

kehtestati Seitsmendal Kogumaapealsel Kirikukogul (787, Väike-Aasias, Nikaias), mis mõistis hukka ikoonilõhkumise. Kirikukogu tunnistas maalitud ikoonikujutiste valmistamise ja austamise traditsiooni Evangeeliumi kuulutusega kooskõlas olevaks, kuna see annab tunnistust Jumala Sõna lihaks, see tähendab nähtavaks ja kujutatavaks saamisest. Kirikukogu otsuses märgitakse, et Issanda Jeesuse Kristuse, Kõigepühama Jumalasünnitaja, inglite ja kõikide pühakute (kes on saanud Kristuse sarnaseks, s. o. kujutanud Teda endas) ikoonidele peab antama samasugust «suudlemist, austamist ja kummardamist» kui Kristuse ausale ja eluandjale ristile, aga «mitte mingil juhul samasugust tõelist teenimist, mida meie usu järgi tuleb anda üksnes Jumalikule olemusele». Ikoonide austamise dogma kohaselt ei ole ikooni austamine suunatud mitte tema materiaalsele ainele, mitte puidule ja värvidele, vaid ikoonil kujutatud isikule, ning järelikult pole sellel mingit pistmist ebajumalakummardamisega («austus, mida osutatakse kujule, läheb edasi selle algkujule ja see, kes kummardab ikooni ees, kummardab selle isiku ees, keda ikoonil kujutatakse»). Samuti märgiti, et, et ikoonid peavad olema kirjutatud «sündsal kombel» – sellest seisukohast lähtuvadki reeglid, mis moodustavad ikoonimaalimise kirikliku kaanoni.