Православный русско-эстонский толковый словарь >>

Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik >>

Шестоднев

популярный жанр византийской и славянской литературы, экзегетически-апологетическое сочинение, в котором излагаются основы христианских представлений о происхождении и устройстве мира и опровергаются естественнонаучные представления языческих философов, идущие вразрез с христианской космологией. Состоит, как правило, из шести основных частей – соответственно шести дням творения и представляет собой прежде всего комментарий к библейскому рассказу о сотворении мира (Быт 1). Самый известный "Шестоднев" принадлежит Василию Великому, остальные сочинения такого рода составлены, как правило, на его основе.

"Kuuepäevatöö"

(kr. k. hexaemeron) – populaarne žanr bütsantsi ja slaavi kirjanduses, eksegeetilis-apoloogeetiline teos, kus kirjeldatakse põhialuseid, millele tuginevad kristlikud ettekujutused maailma loomisest ja ehitusest, ning lükatakse ümber paganlike filosoofide loodusteaduslikud ettekujutused, mis on täielikus vastuolus kristliku kosmoloogiaga. Koosneb reeglina kuuest põhiosast, mis vastavad kuuele loomispäevale, ning kujutab endast eelkõige kommentaari Pühakirja jutustusele maailma loomisest (vt. 1Mo 1). Kõige kuulsam «Kuuepäevatöö» kuulub p. Basileios Suurele, teised samalaadsed kirjutised on tavaliselt koostatud selle eeskujul.